Home >> Informatie vergunning

RRB - Regeling Reacreatief Berglopen Sint Pietersberg

Hoe functioneert deze regeling in de praktijk?

Procedure nieuwe vergunninghouders

Personen die gebruik willen maken van deze regeling dienen hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de stichting RRB middels het inschrijfformulier. Hierbij dient onder andere een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs en een pasfoto ingeleverd te worden. Door het bestuur van de RRB zal er getoetst worden of de aanvrager voldoet aan de volgende criteria:

 • Meerderjarig te zijn.
 • Voldoende vertrouwd te zijn met het berglopen en de betreffende gangenstelsels goed te kennen. Normaal gesproken zal een proeve van bekwaamheid dienen te worden afgelegd.
 • Bekend te zijn met de belangen van de Vereniging Natuurmonumenten in het algemeen en de specifieke waarden van natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische aard van dit beschermd natuurmonument.

Vanaf het in werking treden van deze regeling aangetoond te hebben dat hij steeds in de geest van deze regeling en de daaruit voortvloeiende voorwaarden heeft gehandeld. Voldoet de aanvrager aan deze criteria dan wordt zijn aanvraag gehonoreerd.

Nieuwe leden zullen na inschrijving en bewezen bergkennis eerst 1 jaar lang aspirant lid zijn alvorens een regulier lid te worden. Tevens willen we graag als bestuur van RRB met die nieuwe leden een kort introductiegesprek hebben.

Vergunning
De vergunninghouder verplicht zich om:

 • In het bezit te zijn van een adequate verlichting.
 • Bij ieder bezoek zich te laten vergezellen door een of enkele andere vergunninghouders/ mentoren.
 • Geen wijzigingen/ beschadigingen in of aan de gangenstelsels te veroorzaken.
 • Zich te onthouden van handelingen die de natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden aantasten.
 • Binnen het traject te blijven zoals aangeduid op de in bruikleen gegeven plattegrond.
 • Geen wetenschappelijk onderzoek danwel toeristische rondleidingen te geven.
 • Geen gebruik te maken van open vuur.
 • De aangegeven tijdstippen te eerbiedigen.
 • Geen alcoholische dranken / drugs te gebruiken.
 • Geen afval in de gangenstelsels achter te laten.
 • Zich maximaal door één introducé te laten vergezellen; Deze gast zal alvorens het gangenstelsel te betreden een "eigen verklaring" dienen te ondertekenen
 • Zich te gedragen zoals een goed bergloper betaamt.
 • Na ieder bezoek alle geconstateerde gebreken, vernielingen en alle niet van een herkenningsteken voorziene overige bezoekers te melden bij de sleutelbeheerder.
 • De overige aanwijzingen van de sleutelbeheerder/ bevoegde instanties stipt op te volgen.
 • Het risico van uitsluiting te accepteren wanneer hij zich niet aan een van deze voorwaarden houdt.

Wilt u een vergunning aanvragen kijk dan hier

Vergunning aanvragen

Hieronder leest u de voorwaarden waar u aan moet voldoen/houden als u lid wilt worden.

VOORWAARDEN:

 • De vergunninghouder verklaart dat hij meerderjarig is. De vergunninghouder verklaart voldoende vertrouwd te zijn met het berglopen en de gangenstelsels waarop deze vergunning betrekking heeft goed te kennen danwel een proeve van bekwaamheid te hebben afgelegd.
 • De vergunninghouder is verplicht zich te gedragen zoals een goed bergloper betaamt.
 • Het recht van de vergunninghouder beperkt zich tot het berglopen tijdens de bezoektijden zoals nader in deze vergunning beschreven en met inachtneming van voorschriften van overheidswege vastgesteld of alsnog vast te stellen.
 • Het is de vergunninghouder niet toegestaan om 1) huisdieren mee te nemen; 2) wetenschappelijk onderzoek te verrichten danwel toeristische rondleidingen te geven; 3) gebruik te maken van open vuur; 4) alcoholische dranken danwel drugs te gebruiken.
 • De vergunninghouder verplicht zich geen afval in de gangenstelsels achter te laten.
 • De vergunninghouder mag zijn rechten noch geheel noch gedeeltelijk aan anderen overdoen, noch daarop aan derden enigerlei rechten verlenen.
 • Het is de vergunninghouder bekend dat de gangenstelsels deel uitmaken van een natuurgebied en hij verplicht zich naar beste weten hiermede rekening te houden en in het bijzonder de daarop betrekking hebbende voorwaarden en overige bepalingen, alsmede de daarop gebaseerde aanwijzingen door of namens de vereniging gegeven, nauwkeurig na te leven. De vergunninghouder verplicht zich derhalve om zich te onthouden van handelingen die de natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden kunnen aantasten.
 • De vergunninghouder is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, alsmede voor de veiligheid van derden. Hij dient op de hoogte te zijn van de terreinsituatie met betrekking tot de veiligheid.
 • De vergunninghouder vrijwaart de vereniging tegen alle risico's welke zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van het gangenstelsel.
 • De vergunninghouder is verplicht om bij elk bezoek aan de gangenstelsels in het bezit te zijn van adequate verlichting.
 • De vergunninghouder is verplicht zich bij ieder bezoek aan de gangenstelsels te laten vergezellen door een of enkele andere vergunninghouders en/of mentoren.
 • Het is de vergunninghouder toegestaan zich te laten vergezellen door maximaal één introducé. De introducé is verplicht deze vergunning mede te ondertekenen, onder vermelding van naam, adres en woonplaats. Door mede-ondertekening verklaart de introducé de gangenstelsels op eigen risico te betreden en zich te gedragen overeenkomstig de voorwaarden van deze vergunning.
 • De vergunninghouder zal geen wijzigingen aanbrengen en/of beschadigingen veroorzaken in of aan de gangenstelsels. De vergunninghouder is verplicht na elk bezoek alle geconstateerde gebreken en vernielingen te melden bij de sleutelbeheerder.
 • Alle schade die door handelen of nalaten door de vergunninghouder ontstaat is voor rekening van de vergunninghouder.
 • De vergunninghouder is verplicht vóór afloop van deze vergunning, dus uiterlijk 24.00 uur de ontvangen sleutel en de vergunning in de daarvoor bestemde envelop achter te laten in de daarvoor bestemde brievenbus.
 • Bij overtreding van de voorwaarden en overige bepalingen waaronder deze vergunning is afgegeven heeft de vereniging het recht de vergunninghouder uit te sluiten van verdere deelname aan de Regeling Recreatief Berglopen.