Regels en voorwaarden 

De voorwaarden om deel te nemen aan de RRB.

1. De vergunninghouder staat bij de vereniging Natuurmonumenten geregistreerd en heeft middels een proef van bekwaamheid blijk gegeven zich voldoende in het gangenstelsel te kunnen oriënteren. 


2. Op verzoek van de toezichthouder(s) dient de vergunninghouder medewerking te verlenen tot controle van de afgegeven vergunning. 


3. Het is de vergunninghouder toegestaan zich te laten vergezellen door maximaal drie introducés. De introducé is verplicht deze vergunning mede te ondertekenen, onder vermelding van naam, adres en woonplaats. Door medeondertekening verklaart de introducé het gangenstelsel op eigen risico te betreden en zich te gedragen in overeenstemming met de voorwaarden van deze vergunning. 


4. De vergunninghouder evenals de op zijn vergunning bijgeschreven introducé(s) is/zijn verantwoordelijk voor zijn /haar eigen veiligheid. 


5. De vergunninghouder is verplicht om bij elk bezoek aan het gangenstelsel gebruik te maken van adequate oriëntatieverlichting (elektrische handverlichting, benzine- / petroleumvergassers). 


6. De vergunninghouder vrijwaart de vereniging tegen alle risico's welke verband houden met het betreden van het gangenstelsel. 


7. Het is de vergunninghouder niet toegestaan om, 1) ( huis)dieren mee te nemen; 2) wetenschappelijk-/cultuurhistorisch- , bodem- en richel onderzoek met en/of zonder enigerlei gereedschap/apparatuur te verrichten; 3) gebruik te maken van open vuur, al dan niet met enig kooktoestel voedsel te bereiden; 4) alcoholische dranken dan wel verdovende middelen voorhanden te hebben c.q. te gebruiken; 5) om zich in de gangenstelsels te bevinden met een muziek apparaat dan wel een ander middel waarmee muziek of hinderlijk geluid kan worden geproduceerd; 6) klim- en/of klauterwerk al dan niet met hulpmiddelen te verrichten; 7) afval in het gangenstelsel achter te laten; 8) het Museum te gebruiken als verblijfsruimte. 


8. De vergunninghouder zal geen wijzigingen aanbrengen en/of beschadigingen veroorzaken in of aan het gangenstelsel, dan wel handelingen te verrichten die de natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden kunnen aantasten. 


9. De vergunninghouder is verplicht na elk bezoek alle geconstateerde gebreken en vernielingen te melden bij de sleutelbeheerder. 


10. De vergunninghouder mag uit de vergunning voortvloeiende rechten noch geheel noch gedeeltelijk aan anderen overdoen, dan wel enigerlei rechten te verlenen. 


11. Alle schade die door handelen of nalaten door of vanwege de vergunninghouder ontstaat, is voor rekening van de vergunninghouder. 


12. De vergunninghouder is verplicht vóór afloop van deze vergunning, dus uiterlijk 24.00 uur de in het bezit gestelde sleutel en de vergunning in de daarvoor bestemde envelop zelf achter te laten in de daarvoor bestemde brievenbus in deur Gidsenhok Zonneberg. 


13. De vergunninghouder dient zich overigens te houden aan de geldende toegangsbepalingen die van kracht zijn op alle terreinen van de vereniging Natuurmonumenten. 


14. Bij overtreding van de voorwaarden waaronder deze vergunning is afgegeven heeft de vereniging Natuurmonumenten het recht de vergunninghouder uit te sluiten van verdere deelname aan de Regeling Recreatief Berglopen.


15. Het is verboden te roken (art 7). 

Download Kaart

De stichting RRB werkt nauw samen met de vereniging Natuurmonumenten. 

2022 Copyright: Stichting Regeling Recreatief Berglopen

Privacy verklaring